منطقه

منطقه ویژه اقتصادي شهر ري به عنوان سومین منطقه ویژه اقتصادي خصوصی در ایران در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر تهران در شرف تأسیس می باشد.
– به عنوان یک مجتمع صنعتی نقش قابل توجهی در جذب سرمایه گذاري هاي تجاري و اموال غیرمنقول بومی و بین المللی خواهد داشت.
– اساس این پروژه نیاز به ترویج و توسعه تجارت در سطح جهانی در ایران و ایجاد تنوع اقتصادي و فرصت زایی و همچنین ایجاد یک بستر قانونی براي حمایت از سرمایه گذاري ها و محرك هاي اقتصادي می باشد.
«شرکت سرمایه گذاری ری» در چارچوب “قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي” کنترل این منطقه را برعهده دارد.