درباره ما

منطقه ویژه اقتصادی شهر ری، واقع در حومه شهر تهران، به عنوان یک مجتمع صنعتی نقش قابل توجهی در جذب سرمایه گذاری های تجاری و اموال غیر منقول بومی و بین المللی خواهد داشت. اساس این پروژه نیاز به ترویج و توسعه تجاری در سطح جهانی در ایران و ایجاد تنوع اقتصادی و فرصت زدایی و همچنین ایجاد یک بستر قانونی برای حمایت از سرمایه گذاری ها و محرک های اقتصادی می باشد. این منطقه در چارچوب “قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی” تأسیس شده است. به موجب این قانون شرکت سرمایه گذاری ری (RIC) کنترل این منطقه را بر عهده دارد.