چشم انداز منطقه

چشم انداز منطقه ویژه اقتصادی شهر ری:
“ایجاد بستری برای گسترش فعالیت های اقتصادی با ارزش افزوده، جذب تجارت در سطح جهانی، و حمایت از سرمایه گذاری.”
اساس این چشم انداز چهار مؤلفه به هم وابسته می باشند:

بستری برای توسعه ارزش افزوده پایدار: براساس این چشم انداز، حرکت به سمت اقتصادی ارزشمندتر مستلزم وجود محیط فیزیکی و سازمانی مناسب برای موقعیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری ها می باشد. در این راستا به کمک ارزیابی عملکرد رقبا و آنالیز بستر توسعه، فرصت مسلّمی به وجود می آید.
جذب بنگاه های بازرگانی جهانی: دستیابی به ارزش افزوده پایدار در حوزه اقتصاد در ایران مستلزم آزادی اقتصادی و جذب تجارت بین المللی است. این پروژه باید در نوع خود بهترین باشد و از توانایی لازم برای رقابت در سطح جهانی با سایر مناطق اقتصادی این منطقه بر خوردار باشد. ایده و طرح جامع این منطقه با توجه به این هدف مشخص شده و چارچوبی برای توسعه آن تعیین شده که ضمن جلب اطمینان سرمایه گذاران، جهت گیری مشخصی از نظر پتانسیل و کیفیت توسعه بدست می دهد.
حمایت از سرمایه گذاری: هدف از احداث این منطقه ویژه اقتصادی علاوه بر جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی با هدف توسعه، جذب بنگاه هایی است که مایل اند از طریق تأسیس مؤسسات تجاری، در این منطقه سرمایه گذاری کنند. هر دسته از سرمایه گذاران فرصت های موجود در این SEZ را از زاویه ای متفاوت ارزیابی خواهند کرد، اما در نهایت برای آغاز فعالیت های خود نیازمند کسب اطمینان و اعتماد به پروژه و کمپانی RIC، به عنوان نهاد مدیریتی این منطقه، خواهند بود.
یکپارچه سازی پایدار: این منطقه، با در نظر گرفتن توازن میان محرک های مالی و نیازهای اجتماعی و ملاحظات محیطی، تسهیلاتی را در سطح جهانی و مطابق با انتظارات فرآینده سرمایه گذاران خارجی از برقراری اصل پایداری ارائه خواهد کرد.

تحقق این چشم انداز به ایجاد یک بستر سرمایه گذاری و یک چارچوب توسعه بستگی دارد، بستری که قادر به رقابت با سایر مناطق اقتصادی در سطح جهانی باشد و چارچوبی که بتواند علاوه بر جلب اطمینان سرمایه گذاران، جهت گیری مشخصی از نظر پتانسیل و کیفیت توسعه در اختیار قرار دهد.
استراتژی اتخاذ شده برای جذب سرمایه گذاران تبدیل این منطقه به برترین منطقه ویژه اقتصادی در نوع خود است. منطقه ای که قادر به رقابت با سایر مناطق اقتصادی در سطح جهانی باشد. هدف این منطقه “بهترین بودن” از نظر ایجاد بهترین بستر های توسعه و سرمایه گذاری و ارائه بهترین شیوه مدیریت با هدف پاسخگویی مؤثر با هدف پاسخگویی مؤثر به نیازهای بازار و سرمایه گذاران می باشد.