اهداف

– حمایت از فعالیت هاي اقتصادي و روابط تجاري بین المللی

– ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي و مديريتي كارآمد

– تحریک اقتصاد منطقه اي، تولید و پردازش کالا

– انتقال تکنولوژي، صادرات مواد غیرنفتی، ایجاد مشاغل خلاق

– جذب و حمایت از سرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی

– ایجاد گذرگاهی ترانزیتی و ارتباط با کشورهاي خارجی

– حداكثرسازي بازده منطقه ويژه و سرمايه‌گذاران آن